Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány (Alapítvány) honlapján látogatóit előzetesen tájékoztassa tevékenységéről; célja, hogy rögzítse az Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak – ideértve különösen Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt ­– megfelelően járuljon hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez; az Alapítvány a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A személyes adatok kezelésének elveit a GDPR fekteti le.

Az Alapítvány a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli („célhoz kötöttség”); az Alapítvány ügyel arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeli („adattakarékosság”); az Alapítvány gondoskodik arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek, valamint minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”); a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé – személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); a személyes adatok kezelését az Alapítvány oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsa a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az Alapítvány felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és a megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

 

Honlapunkon az Ön személyes adatait az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. Ha adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Alapítványnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például az Alapítvány honlapjának működtetése, fejlesztése és biztonsága. Az Alapítványnak nincs az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége, az Alapítvány saját maga tartja nyilván az adatkezeléseit.

 

Az adatkezelő adatai

Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
Székhelye:                     1103 Budapest, Csombor u. 5. 2/6.
Nyilvántartási száma:    Szolnoki Törvényszék 16-01-0000661

Adószáma:                    18828966-1-42
Képviseli:                      Dr. Pribelszki Szilvia

e-mail cím:                     pribelszki.szilvia@gmail.com
web:                              www.szeretetfenye.hu

Az Alapítvány a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de a honlapja működésével kapcsolatosan a fenti elérhetőségen tájékoztatást kérhet.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő tevékenysége ellátásához az Alapítvány az alábbiakban nevesített adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozó a részére az adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, illetve dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az adatkezelő részére. Az adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

Az Alapítvány az az alábbi adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe:

IT szolgáltatás és tárhely szolgáltatás

Webonic Kft.

8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
+36 22 78 76 74

support@webonic.hu

 

Weboldalkészítés

Vojtehovszki Beáta ev.

2330 Dunaharaszti, Bercsényi u. 39/A

+36 30 356 3578

info@company-365.com

 

A honlapon kezelt adatok

 

A HONLAP LÁTOGATÁSA

 

Az adatkezelés célja:                    a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, az Alapítvány szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása, a honlapot támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztika készítése

Az adatkezelés jogalapja:             az Alapítvány jogos érdeke

Adatkezeléssel érintettek köre:    a honlap látogatói

Az adatkezelés időtartama:          az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja

Az adatkezelés módja:                 automatizált adatfeldolgozás

 

honlapon történő kapcsolatfelvétel

 

Az érintett által a honlapon feltüntetett bármely kontakt e-mail címre küldött üzenetével az Alapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag az alábbi célból kezeli.

 

Az adatkezelés célja:                    a látogató által írt elektronikus üzenetben foglalt panasz, észrevétel kivizsgálása, feltett kérdés megválaszolása, minőségbiztosítás, szolgáltatás fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja:             az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint

A kezelt adatok köre:                   az érintett neve, e-mail címe, egyéb, az üzenetben foglalt, általa megadott személyes adatai; az adat forrása az érintett

Az adatkezelés időtartama:          az érintett által feltett kérdések megválaszolását követően a személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből

 

Külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a szolgáltatások honlapjaihoz – akár a felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC

E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

Milyen cookie-kat (sütiket) használhatunk, és hogyan kezeljük őket?

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően az Alapítvány is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Alapítvány honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookiekat használunk. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás idejére vonatkozik. Az Alapítvány honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

 

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az érintett számára legmegfelelőbb beállításokhoz javasolt használni a kereső “Segítség” menüjét.

 

Az adatkezelés célja:                    a honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása

A kezelt adatok köre:                   a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

Az adatkezelés jogalapja:             az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulása

Az adattárolás határideje:            adott látogatás időtartama

 

 1. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

 

 1. A személyes adatokat az érintett önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre; az érintett felelőssége, hogy adatai közlésekor ügyeljen arra, hogy a megadott adatai valódiak, helyesek és pontosak.
  2. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy az Alapítvány vélelmezi, hogy az érintett az ehhez szükséges meghatalmazással, hozzájárulással, felhatalmazással rendelkezik.
 2. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával. A hozzájárulás visszavonásának végrehajtását 30 napos határidővel teljesíti az Alapítvány, mint adatkezelő, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy jogi kötelezettsége teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.
 3. Jogszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Alapítvány jogosult az érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi jogsértésgyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
  5. Abban az esetben, ha törvényszék vagy más hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a személyes adat törlést az Alapítvány végrehajtja.
 4. A törvényszék, az ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rendvédelmi szervek, adóhatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Alapítványt; amely esetekben az Alapítvány köteles az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
 5. Az Alapítvány az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében az Alapítvány jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ.

 

III. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG?

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: joga van

 • tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;
 • hozzáférést kérni az Önről tárolt személyes adatokhoz;
 • adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;
 • személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes;
 • tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen;
 • meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”);
 • kérni, hogy az Önre vonatkozó vagy Önt jelentős mértékben érintő automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást emelhet a döntés ellen. (GDPR III. fejezete)

Az Alapítvány, mint adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de a honlap működésével kapcsolatosan, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire az alapitvany@live.com e-mail címen tájékoztatást kérhet.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Amennyiben az Alapítvány megtagadja kérését, azt minden esetben köteles megindokolni.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Alapítvány által kezelt, vagy a szerződéses adatfeldolgozója által feldolgozott:

 • személyes adatairól;
 • az adatok forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről, jogszabályokról;
 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről.

A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg az Alapítvány; ebben az esetben a jogszabályhely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a hatósághoz fordulás lehetőségéről való tájékoztatással.

 

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai hibásak, hiányosak vagy pontatlanok, felkérheti az Alapítványt, mint adatkezelőt az adatok kijavítására. Ennek indokolatlan késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) eleget teszünk, vagy amennyiben nem, azt írásban megindokoljuk, hogy miért nem lehet kérésének eleget tenni.

Önnek joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felkérheti az Alapítványt, mint adatkezelőt az adatai törlésére.

Az Alapítványnak az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatnia kell Önt a tiltakozáshoz való jogáról.

Amennyiben az Alapítvány az Ön hozzájárulása, vagy egy szerződés alapján kezeli a személyes adatait, kérheti az Alapítványt, hogy továbbítsa Önnek a személyes adatait. Azt is kérheti, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, hogy a személyes adatait közvetlenül egy másik vállalkozásnak továbbítsák, amelynek a szolgáltatásait használni szeretné.

Ön az olyan esetekben gyakorolhatja az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogát, amikor nem világos, hogy szükséges-e az adatok törlése, és ha igen, mikor. Az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának kérésére:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • ha nem akarja töröltetni az adatokat;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de jogi okokból kifolyólag még nem törölhetők;
 • ha az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatos döntés még nem született meg.

A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni.

Ön az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő hatóság:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím:                            1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                                       +36 (1) 391-1400

Fax:                                             +36 (1) 391-1410

E-mail:                                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                                       https://naih.hu/

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes törvényszékhez fordulna panaszával – az együttműködés és az adatkezeléssel kapcsolatos probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – először az Alapítványt keresse meg panaszával; a panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Az Alapítvány figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési tájékoztatót szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Nonprofit alapítványként, ingyenesen végzett kezeléseink hátterének megteremtéséhez, fenntartásához, önismereti, kulturális és hagyományőrző tevékenységeink megvalósításához minden támogatást köszönettel fogadunk – legyen szó egyéni, céges adományról, illetve a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról!

Köszönjük, ha felajánlod részünkre személy jövedelemadód 1%-át! Neked csak pár perc, de nekünk sokat jelent!
Támogatási lehetőségek >>